Regulamin szkoleń

 1. Przez udział w zajęciach uczestnik wyraża swą zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu bez odstępstw oraz na prowadzenie zajęć metodami behawioralnymi, poprzez pozytywne wzmocnienia, bez użycia awersji, oraz metodą klikerową.
 2. W trakcie zajęć opiekun psa zobowiązuje się do wykonywania instrukcji i poleceń instruktora, które dotyczą szkolenia psa i porad behawioralnych.
 3. Dla zwiększenia efektywności szkolenia, opiekun jest zobowiązany do pracy z psem również poza terminami zajęć (tzw. „praca domowa”).
 4. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie jak i przez psa pozostającego pod jego opieką.
 5. Opiekun zobowiązuje się sprzątać po swoim psie na terenie gdzie odbywają się zajęcia.
 6. Podczas zajęć grupowych opiekun zobowiązany jest trzymać swojego psa na smyczy. Ewentualne odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są jedynie na prośbę instruktora.
 7. W trakcie zajęć psy nie kontaktują się ze sobą ani z innymi ludźmi. Ewentualny kontakt dozwolony jest jedynie na wyraźną prośbę instruktora.
 8. Na zajęcia z psem należy przychodzić punktualnie, po wcześniejszym krótkim spacerze. Pies powinien mieć zaspokojone potrzeby fizjologiczne.
 9. Na zajęcia opiekun może przychodzić wraz z członkami rodziny lub innymi opiekunami psa, jednak w trakcie pracy nad konkretnymi ćwiczeniami 1 opiekun pracuje nad 1 ćwiczeniem; opiekunowie nie wymieniają się w trakcie trwania ćwiczenia.
 10. W razie nieobecności na zajęciach, opiekun może odrobić opuszczone zajęcia z inną grupą po uprzednim uzgodnieniu terminu z instruktorem. Uprawnienie to przysługuje tylko dla dwóch nieobecności w czasie kursu.
 11. W przypadku zrezygnowania z zajęć z przyczyn zależnych wyłącznie od opiekuna w czasie krótszym niż 24h przed planowanymi zajęciami opiekunowi nie przysługuje zwrot opłaty za kurs, w całości ani w części.
 12. W przypadku zrezygnowania z zajęć indywidualnych z przyczyn zależnych wyłącznie od opiekuna w czasie krótszym niż 24h przed planowanymi zajęciami opiekun zobowiązany jest do poniesienia pełnych kosztów za godzine treningu.
 13. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym umiejętności psa. Dyplom uczestnictwa w kursie otrzymują opiekunowie psów, którzy wzięli udział w co najmniej 80% zajęć oraz zdali egzamin kończący kurs.
 14. W przypadku nie stosowania się do niniejszego regulaminu, stwarzania zagrożenia dla osób trzecich lub innych psów na skutek braku podporządkowania się poleceniom i instrukcjom, nstruktor ma prawo usunąć opiekuna wraz z psem z pojedynczych zajęć lub z całego kursu, bez prawa do zwrotu uiszczonej ceny za kurs.